ePrijava ADS FBiH

eKonkurs

Agencija za državnu službu
Federacija Bosne i Hercegovine

Često postavljena pitanja

Pitanja i odgovori koji se odnose na proces prijavljivanja na javni konkurs


1. Kada se kandidat može prijaviti na javni konkurs?

 • Kandidat se može prijaviti na javni konkurs nakon objave konkursa na web-stranici Agencije, dnevnim novinama ili u „Službenim novinama FBiH“ u roku koji je naznačen u tekstu konkursa.

2. Na kojem obrascu se podnosi prijava na javni konkurs?

 • Na obrascu Agencije za državnu službu Federacije BiH, koji se može naći ovdje ili preuzeti u Odjeljenju Agencije naznačenom u tekstu konkursa.
 • Prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH je potrebno čitko popuniti, sve rubrike koje se odnose na uslove konkursa moraju biti ispunjene. Istinitost, tačnost i potpunost se potvrđuje potpisom prijavnog obrasca. S obzirom na to obrazac obavezno mora biti potpisan. Kandidat koji ne potpiše prijavni obrazac bit će isključen iz konkursne procedure.

3.Pozivanje na broj javnog konkursa, objašnjenje

 • U tekstu Javnog konkursa, koji navodite, jasno je ispisano na koju adresu i s pozivom na koji broj kadidati trebaju dostavljati svoje prijave, kao u primjeru u nastavku:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje/Služba Agencije za __________

Adresa:______________

sa naznakom: “Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u ______ sa pozivom na broj __________”

 •  Isti broj navodite i u odgovarajućoj rubrici prijavnog obrasca.

4. Prijava na konkurs - detaljno objašnjenje

 • U slučaju nejasnoća koje kandidati mogu imati, u pogledu prijavljivanja na javne konkurse koje Agencije za državnu službu FBiH objavljuje, preporučujemo upoznavanje sa sadržajem na službenoj web stranici Agencije www.ekonkurs.adsfbih.gov.ba naročito dio koji se odnosi na propise i važna obavještenja za kandidate.
 • Za prijavu na javni konkurs dovoljno je da dostavite samo uredno popunjen prijavni obrazac. U slučaju da niste položili stručni upravni ispit, ili javni ispit ili IOZ, dužni ste uz uredno popunjen prijavni obrazac dostaviti i potvrdu o radnom stažu u struci ostvarenom nakon sticanja VSS i to u trajanju traženom javnim konkursom na Obrascu uvjerenja koji možete pronaći  ovdje. Potvrda se može odnositi i na jednu godinu radnog staža ostvarenu u statusu pripravnika sa VSS ili jednu godinu radnog iskustva ostvarenog u stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosasa VSS.
 • Ukoliko se prijavljujete na javni konkurs ili interni oglas u organima državne službe u Kantonu 10, pored uredno popunjenog prijavnog obrasca, dužni ste dostaviti i dokumentaciju koja se traži u tekstu javnog konkursa/internog oglasa.
 • Detaljne upute za popunjavanje Prijavnog obrasca možete pronaći  ovdje .Nakon što pristupite stranici Agencije u rubrici/ meni - „Zapošljavanje“ izaberete „Obrazac i uputstvo za prijavu na konkurs“ i zatim otvorite pdf dokument „Važno obaveštenje kandidatima u vezi prijave na javne konkurse“ , te za upute za popunjavanje prijavnog obrasca otvorite i pdf dokument „Uputstvo za popunjavanje prijavnog obrasca.“ Prethodno je upućujućeg karaktera kako biste odmah pronašli odgovore na sve dileme i nejasnoće. Osim toga vrlo je važno u potpunosti pročitati sadržaj javnog konkursa u kojem je također sve precizno i jasno pojašnjeno. Kandidati koji namjeravaju polagati ispit općeg znanja i stručni ispit, potrebno je da se upoznaju i sa propisima koje Agencija primjenjuje u okviru javnih konkursa. Iste možete naći na stranici Agencije u rubrici/meniu „Propisi.“
 • Ukoliko ste u organu državne službe uposleni kao namješetnik, dužni ste uz uredno popunjen prijavni obrazac Agencije, u originalu ili fotokopiji priložiti sve dokumente koji su taksativno navedeni u tekstu javnog konkursa na koji se prijavljujete. Od Vas se ne traži radni staž sa VSS, tj. ne traži se radni staž ili radno iskustvo ostvareno na poslovima državnog službenika, tj. na poslovima VSS. Ali se traži dokaz da ste završili VSS, (diploma treba biti nostrificirana jer ako je postupak nostrifikacije u toku, ne znači i da će biti nostrificirana prema strukama koje se traže javnim konkursom ) i da ste uposleni kao namještenik u vrijeme podnošenja prijave na javni konkurs, da ste za obavljanje poslova namještenika položili stručni ispit za namještenike, te da ste nakon položenog stručnog ispita za namješetnike, na poslovima namještenika radili još najmanje 5 godina. Uz prijavu također dostavljate i uvjerenje o položenom ispitu za namještenika.

5. Elektronska prijava na javni konkus:

 • Prijava na javni konkurs dostavljena elektronskim putem neće se uzeti u razmatranje budući da zakonom i podzakonskim propisima kojima je uređeno pitanje zapošljavanje osoba sa VSS u organima državne službe u Federaciji BIH nije propisana elektronska prijava kandidata na javne konkurse.
 • Nakon što se steknu formalni i pravni uslovi uslovi za elektronsko prijavljivanje, Agencija će blagovremeno obavjestiti.

6. Popunjavanje prijave u rubrici posebni ispiti – položen ispitu za vozača B kategorije i dr.

Kandidati su dužni u rubriku "Posebni ispiti traženi javnim konkursom" unijeti podatke o broju, datumu i izdavaocu ukoliko se radi o posebnom uvjetu za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta, utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe po čijem zahtjevu je izvršena objava javnog konkursa kao što je npr.

- isprava o položenom ispitu za vozača „B“ kategorije,

- certifikat za samostalnog računovođu,

- uvjerenje o položenom ispitu za zk referenta,

- uvjerenje o položenom posebnom ispitu za matičara i sl.

Ukoliko je poznavanje rada na računaru poseban uvjet konkursa, podatke o dokumentu kojim dokazujete ovaj uvjet obavezno unosite u posebnu rubriku prijavnog obrasca pod nazivom „Rad na računaru“. 


 7. Ako se radi o javnom konkursu sa više konkursnih pozicija, da li je za svaku poziciju potrebno dostavljati posebnu dokumentaciju?

 • Ne. Potrebno je dostaviti samo jedan prijavni obrazac na kojem će biti precizno navedene sve pozicije za koje kandidat aplicira. Dakle, kandidati koji se žele prijaviti na više radnih mjesta u okviru jedne konkursne procedure dostavljaju jednu prijavu na kojoj označavaju pozicije na koje se prijavljuju, sa potrebnim dokumentima, kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.
 • Dokumentacija koja je tražena tekstom tekstom javnog konkursa dostavlja se uvijek u originalu ili u ovjerenoj kopiji (neovjerene kopije neće se uzeti u razmatranje). Ovjerena kopija dokumenta nema ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokument čija je kopija ovjerena nema naznačen (preciziran) rok važenja. U svakom javnom konkursu navedeni su potrebni dokumenti kao dokazi za ispunjavanje uvjeta radnog mjesta kao i vrijeme i način dostave istih. Svaki original dokumenta ili ovjerena kopija moraju sadržavati broj i datum, potpis i pečat izdavaoca.

8. Je li obavezno potpisivanje prijavnog obrasca?

 • Prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH je potrebno čitko popuniti, sve rubrike moraju biti ispunjene. Istinitost, tačnost i potpunost se potvrđuje potpisom prijavnog obrasca. S obzirom na to obrazac obavezno mora biti potpisan. Kandidat koji ne potpiše prijavni obrazac bit će isključen iz konkursne procedure.
 • Uputstvo za popunjavanje prijavnog obrasca objavljeno je  ovdje

9. Greške prilikom prijave dok je konkurs još otvoren

 • Nema smetnji da, do kraja roka za podnošenje prijava u konkursnoj proceduri, Agenciji dostavite novu prijavu koja će sadržavati potpune i tačne podatke o svim činjenicama koje se odnose na posebne uvjete konkursa.

10. Koju dokumentaciju su kandidati dužni dostaviti uz prijavu na konkurs, a koju nakon položenog stručnog ispita

 • Ukoliko kandidat ima položen ispit općeg znanja, stručni upravni ispit ili javni ispit, za prijavu na javni konkurs potrebno je da uredno popuni prijavni obrazac od ADSFBiH, a od dokumenata kojim dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta javnog konkursa ne dostavlja ništa sve do okončanja stručnog ispita. Ukoliko stručni ispit položi dužan je dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta javnog konkursa na način i u roku kako je u tekstu konkursa i navedeno.
 • Ukoliko kandidat nema položen ispit općeg znanja ili jedan od gore navedenih ispita, uz uredno popunjen prijavni obrazac ADSFBiH potrebno je dostaviti potvrdu o radnom stažu u struci.
 • Ukoliko se kandidat na javni konkurs prijavljuje u statusu namještenika uz uredno popunjen prijavni obrazac Agencije potrebno je dostaviti dokumente taksativno navedene u tekstu javnog konkursa.
 • Izuzetak je kod prijavljivanja na javne konkurse u organima državne službe u Kantonu 10, bez obzira da li ima ili nema položen ispit općeg znanja, stručni upravni ispit ili javni ispit kandidat je dužan dostaviti svu traženu dokumentaciju o ispunjavanju posebnih uvjeta konkursa uz prijavu.
 • Kod prijavljivanja na interne oglase u u organima državne službe u Kantonu 10 kandidat je dužan dostaviti dokaz da je uposlen u organu državne službe u Kantonu 10 u statusu državnog službenika. Također je dužan dostaviti dokaz da ima položen ispit općeg znanja, stručni upravni ispit ili javni ispit, jer se u okviru internog oglasa ne organizira polaganje ispita općeg znanja.

11. Prijava na javne konkurse za popunu radnih mjesta u organima državne službe Kantona Sarajevo

 • Na objavljene javne konkurse za organe državne službe u Kantonu sarajevo primjenjuju se Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16 i 45/19). Upućujemo kandidate na podzakonski propis donesen na osnovu navedenog zakona koji se odnosi na provođenje ispita općeg znanja i stručnog ispita - Uredba o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo („Službene novine KS“, broj 8/17 i 7/18 )., dostupna na službenoj web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba
 • Pored navedenog potrebno je i da kod prijave na javni konkurs uredno popunite prijavni obrazac Agencije, a uputstvo, odnosno pojašnjenje za isti, ukoliko imate dilema u vezi popune prijave također možete naći na službenoj stranici Agencije. U rubrici/ meni - „Zapošljavanje“ izaberete „Obrazac i uputstvo za prijavu na konkurs“ i zatim otvorite pdf dokument „Važno obaveštenje kandidatima u vezi prijave na javne konkurse“, te za upute za popunjavanje prijavnog obrasca otvorite i pdf dokument „Uputstvo za popunjavanje prijavnog obrasca„ Sve što Vas intresira je jasno i precizno u istim navedeno. Prethodno je upućujućeg karaktera kako bi ste odmah pronašli odgovore na sve eventualne dileme i nejasnoće.